kl_wpłukiwanie igłofiltrówRealizacja wielu różnorodnych prac budowlanych, w swoim przebiegu może wymagać zastosowania jednej z metod odwodnień. Przypadki tego typu zdarzają się stosunkowo często. Trzeba będzie jednak w pierwszej kolejności określić, jakiego rodzaju technologię odwodnień w danym przypadku zastosować. Mamy tutaj do wyboru odwadnianie z wykorzystaniem pomp zatapialnych, oraz odwadnianie z wykorzystaniem igłofiltrów.

Sytuacje, w których konieczne jest odwadnianie.

Skoro powiedzieliśmy, iż sytuacje, w których zachodzi konieczność prowadzenia odwodnień zdarzają się dość często, warto sobie tutaj wyszczególnić te przypadki. Najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie listy, w której określimy przypadek konieczności odwadniania i zastosowaną w tym przypadku metodę odwadniania.

  • Zalane wykopy budowlane poprzez intensywne opady atmosferyczne – odwadnianie z zastosowaniem pomp zatapialnych
  • Woda gruntowa napływająca do wykopów – odwodnienie metodą igłofiltrową
  • Prace gruntowe w terenie nabrzeżnym przy zbiornikach wodnych – odwadnianie metodą igłofiltrową
  • Odwadnianie wykopów zalanych w wyniku uszkodzenia rur wodociągowych lub kanalizacyjnych – odwadnianie z wykorzystaniem pomp zatapialnych
  • Osuszanie zalanych piwnic i budynku – wykorzystanie pomp zatapialnych

Są to oczywiście jedynie najczęstsze przypadki odwadniania w obydwu technologiach, a z całą pewnością realizacja wielu prac, przyniesie także inne sytuacje, w których koniecznością będzie zastosowanie jednej z tych technologii odwadniania.

Odwadnianie za pomocą pomp zatapialnych

Jeśli chodzi o odwadnianie wykopów z wykorzystaniem pomp zatapialnych to będziemy tę technologię stosować w sytuacjach, kiedy nie mamy do czynienia ze stałym napływem wody. czyli tak jak to już pokazała powyższa lista, w sytuacji, kiedy woda w wykopach pojawia się w wyniku np. nagłych i intensywnych opadów atmosferycznych.

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Ta technologia odwadniania stosowana będzie zawsze w sytuacjach, kiedy woda w wykopach pojawiać się będzie w sposób ciągły. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia w przypadku prowadzenia prac w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej, lub też w przypadku kiedy prace prowadzone są nad brzegiem rzek, jezior, czy też innych zbiorników lub cieków wodnych. Tutaj zawsze woda ze zbiornika będzie przesiąkać grunt i pojawiać się w wykopach prowadzonych w pobliżu, toteż pomiędzy źródłem napływającej wody a planowanym wykopem, należy zastosować ścianę z igłofiltrów, celem przechwycenia wody i jej odpompowania na bezpieczną dla prowadzonych prac odległość.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, obydwie te technologie prowadzenia odwodnień znajdują dość szerokie zastosowanie w branży budowlanej. Na co dzień, w toku realizacji różnorodnych prac budowlanych, przede wszystkim zaś prac gruntowych, wykopów itp., znajdziemy wiele przypadków, w których zachodzić będzie konieczność wykorzystania którejkolwiek z tych technologii. Warto tutaj więc posiadać podstawową wiedzę w tym zakresie, aby prawidłowo oceniać sytuacje i umiejętnie dobierać metodę prowadzenia odwodnień w danych przypadkach.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.